Hva kan vi hjelpe deg med?

Livskriser og utfordringer

Noen ganger blir livet ekstra krevende. Det kan handle om det å få barn, flytte, gå av med pensjon, bli syk, bli ekskludert, oppleve dødsfall, tap av jobben, eller samlivsbrudd. Ulike former for utfordringer og livskriser vil ofte føre til at vår selvfølelse, mestring eller sosiale identitet trues.

Livskriser og små og store utfordringer i hverdagen er noe vi alle vil gå gjennom. Det er normalt med et bredt spekter av kraftfulle reaksjoner, men som regel vil dette passere av seg selv over tid.

Noen kan likevel oppleve at det kan være nyttig å snakke med en terapeut. De følelsesmessige problemene man opplever, blir noen ganger både intense og varige, og utgjør etter hvert et psykologisk problem. Hvis det går flere uker uten at man opplever noen lette i vanskene, kan det være fornuftig å søke hjelp.

Selvfølelse

Selvfølelse er den måten vi oppfatter oss selv på, bedømmer oss selv på og den verdien vi tillegger oss selv. Hvis du til stadighet oppfatter deg selv som dårligere enn alle andre kan det bero på problematikk knyttet til lav selvfølelse.

I kognitiv terapi ser vi på sammenhengen mellom lav selvfølelse og hendelser i livet ditt. Ved å forstå årsakene til din lave selvfølelse, og utfordre gamle sannheter om deg selv, kan vi arbeide med å endre synet du har på deg selv, og etablere en sunn og god selvfølelse. Alt for at du skal få oppleve større glede og livsmestring.

Avhengighet

Avhengighet er ofte drevet av et ønske om, eller en trang til, å lindre ubehag eller oppnå velbehag. Avhengighet kan ha mange former som feks alkohol, illegale rusmidler, reseptbelagte medikamenter, gaming, gambling, skjerm, «likes», sex, shopping, og mat.

Vi vil via kognitiv terapi hjelpe deg med å få forståelse for avhengighetens funksjon, hva som opprettholder den, og hvordan du kan bryte med den og gjenvinne kontroll i eget liv.

Angst

Angst-begrepet omhandler ulike tilstander hvor man opplever en frykt som ikke står i forhold til situasjonen. Angst betyr frykt eller redsel, og kan ta form som en vedvarende uro og bekymring, eller den kan komme som plutselige anfall. Det er flere former for angst, og vi skiller mellom generalisert angst, spesifikke fobier, sosial angst, panikkangst, tvangstanker/-handlinger og posttraumatisk stress.

I kognitiv terapi har vi fokus på problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål for oss vil være å hjelpe deg til å bryte med selvforsterkende onde sirkler som opprettholder angsten.

Depresjon og nedstemthet

En depresjon er preget av en type nedstemthet som setter lokk på både positive og negative følelser. En opplever ofte seg selv som følelsesmessig tom, og kan føle at ingenting lenger betyr noe. En blir selvkritisk og fokuserer ofte på tidligere nederlag og egen utilstrekkelighet. Passivitet og ubesluttsomhet er også vanlig

I kognitiv terapi er vi opptatt av å snu de negative tankemønstrene og systemene som opprettholder depresjonen. Vi vil også hjelpe med å begrense tiden som brukes til bekymring, depressiv grubling og selvkritikk, og åpne mer opp for egenomsorg og konstruktiv egenstøtte og støtte fra omgivelsene.

Søvnvansker

Noen opplever for tidlig oppvåkning mens andre har problemer med å sovne inn for natten, eller de våkner om og om igjen. Når natten ikke gir, men snarere stjeler energi, er en stor kilde til påfyll og fornyede krefter borte. Man kjenner seg sliten, og utmattet, og opplever at det er vanskelig å fungere på dagtid.

En viktig faktor som opprettholder søvnvanskene er at man utvikler negative forventninger. Man er frustrert og bekymret, og man opplever ikke lenger å ha kontroll. Jo mer man anstrenger seg for å sove, desto vanskeligere kan det bli. Bekymring for ikke å få sove er altså et sentralt problem.

Ved hjelp av kartlegging, strukturert arbeid med søvnmønster og teknikker fra kognitiv terapi, kan vi hjelpe deg med å snu den negative spiralen, og gjenvinne et godt søvnmønster.

Stress og belastning

Stress kan beskrives som en kroppslig og følelsesmessig reaksjon på noe du opplever som utfordrende eller farlig. Det er ikke belastningen i seg selv som bestemmer at noe er stressende, men hvordan du reagerer på den.

Via kognitiv terapi lærer du å identifisere og utfordre tankene som driver denne prosessen, og oppdager hvordan de påvirker opplevelsen av situasjonen du er i. Du lærer videre ulike teknikker som støtter et liv preget av velvære og balanse, heller en stress og belastning.

Relasjoner, par og familie

Kvaliteten i relasjonen til andre mennesker er av stor betydning for vår opplevelse av livskvalitet og velvære. Alle har vi behov for en trygg sosial tilhørighet i en eller annen form, og når dette trues eller uteblir reagerer vi negativt via tanker, følelser eller handlinger.

Vi hjelper deg/dere blant annet til å sortere, plassere og fordøye disse erfaringene slik at du/dere bryter med gamle mønstrene, og åpner for endring.

Pårørende

Å være pårørende til en som er psykisk syk, eller strever med en avhengighetslidelse kan oppleves svært krevende. Pårørende kan reagere med stressymptomer, usikkerhet og sorg. Det er ikke uvanlig å oppleve at nettverket svekkes, noe som kan føre til at man blir alene med egne tanker. 

Fokuset på å ivareta seg selv, og egne behov kan ofte bli nedprioriterte over tid, og det oppleves vanskelig å ta valg. Mange pårørende kan derfor ha egne behov for støtte og hjelp til å mestre sin livssituasjon, og vi kan tilby deg individualsamtaler med fokus på deg og dine behov.