weigh up, plus, minus-2856321.jpg

Selvtillit, selvfølelse og selvbilde er begrep som ofte brukes om hverandre.
Alle disse begrepene refererer til aspekter ved hvordan vi ser oss selv, tankene vi har om oss selv, og hvilken verdi vi gir oss selv som mennesker.
Hvert ord har likevel litt forskjellig betydning.

Selvtillit – det jeg gjør

Selvtillit dreier seg om din vurdering av egne prestasjoner. Har du høy selvtillit tenker du generelt godt om egen evne til å mestre oppgaver du står overfor, og har mest sannsynlig mange mestringserfaringer med deg, mens det motsatte gjelder ved lav selvtillit. Selvtillit står altså alltid i forhold til noe du gjør.

Personer som i stor grad måler sin egenverdi ut ifra egne prestasjoner, blir svært sårbare for å føle på press og utilstrekkelighet. Deres egenverdi er ustabil, og påvirkes i stor grad utenfra. Samtidig er det umulig alltid å prestere godt.

Personer med lav selvtillit har som regel både høyere forventninger og strengere krav til seg selv enn til andre. Men hvorvidt man presterer godt eller ikke, er likevel ikke alltid avhengig av innsats. Man kan eksempelvis øve svært mye i forkant av en oppkjøring (førerkort), men likevel bli syk eller ha en dårlig dag, eller komme ut for særdeles vanskelige situasjoner i løpet av bilturen.

Selvfølelse – den jeg er

Selvfølelsen handler ikke om prestasjoner, men er en betingelsesløs vurdering av din egen verdi. Du kan prestere dårlig, men likevel kjenne på at du som person har en grunnleggende verdi. Du aksepterer deg for den du er, selv om du har feil og mangler – som alle andre!

Selvfølelsen er erfaringsbasert – den er lært gjennom interaksjoner med mennesker som er viktige for deg, gjerne familie og venner – ofte fra tidlig alder av. Har du langt på vei blitt møtt på dine behov, blitt sett og forstått, bekreftet og anerkjent, og elsket av dem du har nær, er sjansen god for at selvfølelsen din også er god. Dersom du har opplevd at de som skulle ta vare på deg, ikke har vært der for deg, er sannsynligheten større for at selvfølelsen er dårligere.

Føler du deg aldri god nok? Stoler du ikke på positive tilbakemeldinger? En dårlig selvfølelse ødelegger livskvaliteten.

I kognitiv terapi ser vi på sammenhengen mellom lav selvfølelse og sårbarhetsfaktorer i livet ditt. Sårbarhetsfaktorer kan være noe du har opplevd tidligere i livet eller vanskelige situasjoner du står oppi i dag. Når du er bevisst årsaken til din lave selvfølelse, kan vi arbeide med å endre synet du har på deg selv.

Selvbilde

Selvbilde betegner det mentale bildet vi har av oss selv, og hvordan vi tror at andre oppfatter oss. Selvbilde og selvfølelse henger sammen. Lav selvfølelse innbefatter for eksempel et negativt bilde av en selv, og lav tiltro til egne evner (lav selvtillit). En persons selvbilde består av tre elementer:

  1. Hvordan personen oppfatter seg selv
  2. Hvordan personen tror at han/hun oppfattes av andre.
  3. Hvordan personen ønsker å være.

Når en over tid ikke handler i tråd med egne overbevisninger, antagelser og ønsker, skaper dette stor avstand mellom egen oppfattelse av en selv, og den personen en ønsker å være. Dette gir som regel store utfordringer for den det gjelder, og påvirker selvfølelsen negativt. Eksempler på hva som kan få en til å agere på denne måten, kan være:

  • Frykt for å bli avvist / for å avvise andre.
  • En opplevelse av ikke å strekke til eller være god nok.
  • Frykt for å miste kontroll.

Felles for selvtillit, selvfølelse og selvbilde er at våre livserfaringer preger oss ved hvordan vi i dag tolker oss selv og situasjonene vi er i, og hvordan vi møter våre omgivelser.

Om du kjenner deg igjen i noe av dette, og ønsker å få hjelp til lignende problemstillinger, kan du bestille time hos en av våre kognitive terapeuter, og få hjelp innen få dager.

Vi tilbyr også kurs i mestring av lav selvfølelse. Du finner mer informasjon om dette HER