gruppebehandling i etterkant av rusbehandling har mange navn

puzzle, collaboration, together-1020424.jpg

For mange klienter i rusbehandling vil det å skrives ut fra behandlingsstedet eller avslutte en poliklinisk behandling være som å starte en ny epoke i livet. Under behandlingen har klientene tatt mange og helt avgjørende steg for å oppnå målet om et rusfritt liv, og de har laget planer for fremtiden. Ved avslutning av behandlingen begynner arbeidet med å forbli rusfri; et arbeid man kan gjøre aleine eller i en gruppe sammen med andre i tilsvarende situasjon.

Overgangen

Ofte vil klientene føle seg klare og motiverte ved en utskriving fra behandlingsstedet, eller avslutning av behandlingsforholdet. Et stort antall opplever også at de får god støtte fra nettverket sitt i denne fasen, og kommer derfor raskt på plass i den nye hverdagen. Likevel er det et stort antall som i en overgangsfase vil oppleve det å kjenne på usikkerhet, ensomhet og et savn etter struktur, et felleskap, forståelsen fra andre som vet hva som kreves, omsorgen og støtten fra profesjonelle og medklienter. Det å komme hjem igjen kan derfor oppleves krevende, og viser seg å være mer utfordrende en forutsett.

Å kunne fortsette et arbeid sammen med andre i samme situasjon vil derfor være en god løsning for mange. Følelsen av tilhørighet, forståelse, og det å ha et fellesskap å vende tilbake til i etterkant av rusbehandlingen øker sjansen for å lykkes. Mange velger derfor å gå i en fast gruppe i en periode etter avsluttet behandling.

Gruppen bidrar også til å forebygge ensomhet og sosial isolasjon, og for mange er det en naturlig videreføring av fellesskapet en opplevde under evt døgnbehandling, eller en mulighet til å bli kjent med andre som har tilsvarende erfaringer.

Et alternativ til selvhjelpsgrupper

Det finnes mange støtte- og selvhjelpsgrupper for klienter som har fullført rusbehandling (AA, NA og andre). De fleste av disse gruppene bygger på 12-trinns-modellen, og er ofte selvstyrte. Mange finner god støtte og trygghet her. For klienter som har hatt behandling med kognitiv terapi som metode, vil det noen ganger være ønskelig å heller oppsøke en gruppe som drives etter denne metoden. Din Endring har derfor etablert en vedlikeholdsgruppe, drevet av kognitive terapeuter med bakgrunn fra institusjonsbehandling. Gruppen går ukentlig, og du velger selv om du vil møte hver gang, eller om du vil ha en annen frekvens på oppmøte. Gruppe – dinendring.no

Fokus

Vi ønsker å legge til rette for en dialog og et samarbeid med utgangspunkt i aktuelle problemstillinger som gruppedeltagerne til enhver tid opplever. Mao er vi i stor grad her-og-nå-fokusert. Temaer som belyses er knyttet til livsmestring og rusmestring via deltagernes egne opplevelser, delinger, erfaringer og refleksjoner. Vi bruker verktøyene klientene lærte under behandlingen, og overfører disse til praktisk bruk i det virkelige livet.

Sammen skaper vi et gruppetilbud hvor målet er å jobbe for er rikere liv, og en stabil rusfri tilværelse.

Forebygging skaper trygghet

Deltagelse i samtalegrupper vitner om forpliktelse, og en videreføring av arbeidet en startet på under rusbehandlingen. Deltagelse virker forebyggende mot tilbakefall, og er således en trygghetsskaper i seg selv, både for klienten og dens nettverk. En god investering i seg selv, fremtiden og relasjonen til de en er glad i med andre ord.

Online eller stedlig

Vi holder gruppemøtene i våre lokaler i Eyvind Lychesvei 6 i Sandvika. For de som bor lang unna, eller er bortreist pga jobbreise, ferie, eller av andre årsaker er forhindret i å møte opp fysisk, kan en delta via Teams. I så tilfelle sender man du en epost til post@dinendring.no  i forkant av møtet, og så sender vi deg en møtelink før gruppen starter.

Trygghet

For at alle skal føle seg trygge under møtet, pålegges alle deltagere taushetsplikt, og det er forventet at telefoner slås av eller legges utenfor, samt at alle som deltar via Teams har kamera på under hele møtet.

Krav om rusfrihet ved deltagelse

Målet for gruppen er å jobbe sammen for en god og rusfri hverdag. Av hensyn til gruppens medlemmer vil det derfor være naturlig å be om at du ikke møter opp dersom du er påvirket av alkohol eller andre rusmidler den aktuelle dagen, men du er veldig velkommen tilbake ved neste anledning!

Praktisk informasjon:

Gruppen går på onsdager kl 17.30-19.00

Det er plass til 11 deltagere

Pris: 400,- pr gang

Ønsker du å delta? Påmelding via: Gruppe – dinendring.no, eller du kan sende oss en epost på post@dinendring.no  så hjelper vi deg!

Vel møtt!